izmir escort

GiresunNetHaber.Com

sakarya escortsakarya escortsakarya escortsakarya escortsakarya escortsakarya escortwebmaster forum

Terörle mücadele düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda! Teklifin ikinci bölümünde yer alan 14 madde daha kabul edildi

Askeri mahallerdeki aramayı, savcının nezaretinde askeri makamların  katılımıyla adli kolluk görevlileri yapacak.Anayasa Mahkemesinde derdest olan  bireysel başvurular, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle verilen kabul  edilemezlik kararının tebliğinden itibaren üç ay içinde yapılacak müracaat  üzerine Tazminat Komisyonu tarafından incelenecek.

Terörle mücadele düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda! Teklifin ikinci bölümünde yer alan 14 madde daha kabul edildi
151
25 Temmuz 2018 - 8:52

Askeri mahallerdeki aramayı, savcının nezaretinde askeri  makamların katılımıyla adli kolluk görevlileri yapacak. 

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci bölümünde yer alan 14  maddesi kabul edildi.

TBMM’de kabul edildi! İşte valilere verilen o yetki…

Teklif ile “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı  Kanunu’nun 30’uncu maddesi”ne yeni fıkralar ekleniyor.

Askeri mahallerde yapılacak arama, cumhuriyet savcısının nezaretinde  askeri makamların katılımıyla adli kolluk görevlileri tarafından yerine  getirilecek.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcının yazılı emriyle de  askeri makamların katılımıyla adli kolluk görevlilerince arama yapılabilecek.

Askeri mahallerde yapılacak el koyma işlemi, savcının nezaretinde  askeri makamların katılımıyla adli kolluk görevlileri tarafından yerine  getirilecek. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcının yazılı emriyle de  askeri makamların katılımıyla adli kolluk görevlilerince el koyma işlemi  yapılabilecek.

Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan  kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkanının  bulunmaması halinde, hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı  tarafından şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programlarıyla,  bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya  çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin haline getirilmesine karar  verilecek.

Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin  çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması ya da  işlemin uzun sürecek olması halinde, çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların  alınabilmesi için bu araç ve gereçlere el konulabilecek.

Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar 24 saat içinde hakim  onayına sunulacak. Hakim kararını en geç 24 saat içinde verecek. Sürenin dolması  veya hakim tarafından aksine karar verilmesi halinde çıkarılan kopyalar ve çözümü  yapılan metinler derhal imha edilecek.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan  verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit  edilmesi veya bu karar aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru  hakkında dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı  verilmesi üzerine, kararın kesinleşmesinden itibaren 3 ay içinde talep edilmesi  halinde yeniden soruşturma açılacak.

Kamu görevinden çıkarılan asker kişilerin askeri rütbeleri, mahkeme  kararı aranmaksızın karar tarihinden geçerli olmak üzere geri alınacak.

Madde ihdası

Teklife ihdas edilen maddeyle, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine  Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun’a  geçici madde eklendi.

Buna göre, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Anayasa  Mahkemesinde derdest olan bireysel başvurular, başvuru yollarının tüketilmemesi  nedeniyle verilen kabul edilemezlik kararının tebliğinden itibaren üç ay içinde  yapılacak müracaat üzerine Tazminat Komisyonu tarafından incelenecek.

Komisyona müracaat, müracaat edenin kimlik bilgileri ile Anayasa  Mahkemesine başvuru tarihi ve numarasını içeren imzalı bir dilekçeyle yapılacak.

Dilekçeye, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruya ilişkin  form, kabul edilemezlik kararı ve bu kararın tebliğine dair belge ile ihlal  iddiasına ilişkin diğer bilgi ve belgeler eklenecek.

Müracaat evrakındaki eksikliğin giderilmesi için müracaat edene 30  günü geçmemek üzere süre verilecek. Bu süre içinde, geçerli bir mazeret  olmaksızın eksikliğin tamamlanmaması halinde müracaat reddedilecek.

Bu madde uyarınca komisyona yapılan başvurular için karar verme  süresi, 9 ay yerine 16 ay olarak uygulanacak.

Kamu görevinden çıkarılan ya da ilişiği kesilenler Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı  bünyelerinde kurulan araştırma merkezlerinde istihdam edilecek

Kamu görevinden çıkarılan ya da ilişiği kesilen subay,  astsubay, uzman jandarmalar ile emniyet hizmetleri sınıfına tabi olanlardan  mahkemelerce göreve iade kararı verilenler ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme  Komisyonunca başvurunun kabulü kararı verilenlerden eski kadro, rütbe veya  unvanına atanması uygun görülmeyenler, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı  bünyelerinde kurulan araştırma merkezlerinde istihdam edilecek. 

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin kabul edilen ikinci bölümünde yer alan  maddelere göre, OHAL döneminde doğrudan KHK ile ihraç edilip Olağanüstü Hal  İşlemleri İnceleme Komisyonunca başvurusu kabul edilenler hakkında uygulanacak  usul hükümlerinin bir kısmı yeniden belirleniyor.

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya  da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar Devlet Personel  Başkanlığına bildirilirken yapılan düzenlemeyle karar, kadro veya pozisyonunun  bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim  elemanları için YÖK’e bildirilecek.

Kamu görevine iade edilecekler, eski kadro veya pozisyonuna atanacak.  Ancak müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik  görevindeyken kamu görevinden çıkarılanların atamalarında, yöneticilik  görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınacak.

Teklifle, YÖK’e bildirilenlerin atama tekliflerine ilişkin hükümde  herhangi bir değişikliğe gidilmiyor.

30 gün içerisinde atama işlemlerini tamamlayacak

Kurumlar, bildirim veya atama teklif tarihini takip eden 30 gün  içerisinde atama işlemlerini tamamlayacak. Bu kapsamda yer alan personele ilişkin  kadro ve pozisyonlar, ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih  itibarıyla ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılacak.

Söz konusu kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalırsa başka  bir işleme gerek kalmadan iptal edilmiş olacak.

Atama emri, ilgili kamu kurum ve kuruluşunca Tebligat Kanunu  hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilecek. Tebliğ tarihini takip eden 10 gün  içerisinde göreve başlamayanların bu maddeden doğan atanma hakkı ile mali hakları  düşecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, atama ve göreve başlatma işlemlerinin  sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde Devlet Personel  Başkanlığına bildirecek.

İlgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin KHK hükümleri, bu  düzenlemede belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte  ortadan kalkmış sayılacak.

Görevine iade edilenlere, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip  eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali  ve sosyal hakları ödenecek.

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir  tazminat talebinde bulunamayacak.

Araştırma merkezlerinde istihdam edilecek

Teklifle, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması  Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’a, “Türk Silahlı  Kuvvetleri ile genel kolluk kuvvetleri personeli ve Dışişleri Bakanlığı  diplomatik kariyer memurlarına ilişkin kararların uygulanması” başlığı  ekleniyor.

Terör örgütlerine veya MGK’ca devletin milli güvenliğine karşı  faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,  mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmesiyle  kamu görevinden, meslekten, görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilen subay,  astsubay, uzman jandarmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri  sınıfına tabi olanlar ve Dışişleri Bakanlığı diplomatik kariyer memurlarından  mahkemelerce göreve iade kararı verilenlerle OHAL Komisyonunca başvurunun kabulü  kararı verilenlerden, eski kadro, rütbe veya unvanına atanması ilgili bakan onayı  ile uygun görülmeyenler, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri  Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulan araştırma merkezlerinde  istihdam edilecek.

Bu kapsamdaki binbaşı ve üstü rütbelerde olanlar ile emniyet  hizmetleri sınıfında bulunan her sınıftaki emniyet müdürlerinin atamaları,  araştırmacı kadrosuna, diğerlerinin atamaları ise İçişleri Bakanlığı, Dışişleri  Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilen araştırma merkezlerindeki  diğer kadrolara 30 gün içinde ilgili bakan onayıyla yapılacak.

Tebliğ tarihini takip eden 10 gün içerisinde göreve başlamayanların  atanma hakkı düşecek. İlgili bakanlık atama ve göreve başlatma işlemlerinin  sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde Devlet Personel  Başkanlığına bildirecek.

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir  tazminat talebinde bulunamayacak.

Çalışma grupları da oluşturulabilecek

Bu düzenleme kapsamına giren personel, önceki statülerinden  kaynaklanan rütbe, unvan, kimlik ve sosyal haklarını kullanamayacak, emniyet  hizmetleri sınıfındakiler hariç olmak üzere muvazzaf askerlik hizmetini yerine  getirmiş sayılacak, bunlara kanun kapsamında verilen silahları irat kaydedilecek.  Talepte bulunanların Ordu Yardımlaşma Kurumu üyelikleri devam edecek.

Bakan onayı ile Ankara dışında araştırma merkezlerine bağlı çalışma  grupları oluşturulabilecek.

Teklifle, OHAL döneminde KHK ile ihraç edilip, OHAL işlemlerini  inceleme komisyonu kararıyla ihraç kararı kaldırılarak göreve iade edilenlerden  Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin atanmalarına ilişkin usul ve  esaslarla bunların mali ve sosyal hakları düzenleniyor. Böylece bu kişilerin  KHK’ler ile iade edilenlerle aynı haklara sahip olması amaçlanıyor.

YARGIDA MESLEKTEN İHRAÇLAR

Terör örgütlerine veya MGK’ca devletin milli güvenliğine  karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği ya  da bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay  ile Danıştay daire başkanı ve üyeleri, hakim ve savcılar, askeri hakimler ve  Sayıştay mensupları hakkında, kurumlarınca meslekten çıkarılmalarına karar  verilecek. 

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin kabul edilen ikinci bölümünde yer  alan maddelere göre, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve  bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin personel çalıştırılmasına  dayalı hizmetlerini karşılayan şirketlerin koruma ve güvenlik hizmeti alanındaki  faaliyetlerinde Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümleri uygulanacak.

Bu şirketlerin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti  olması zorunluluğu aranmayacak. Şirketler, bu kapsamdaki faaliyetlerini ayrı bir  bölüm halinde yürütecek.

Şirketlerde özel güvenlik alanında istihdam edilen özel güvenlik  görevlisi sayısının 10 kişiyi geçmemesi halinde en az lise mezunu olma ve özel  güvenlik temel eğitim şartı sadece özel güvenlik bölümünde görevli yöneticiler  için aranacak.

Bu şirketler, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da yer alan ruhsat  harcından muaf olacak. Şirketler, kendi kurumları dışındaki özel ve kamu  kurumlarına özel güvenlik hizmeti veremeyecek.

İhraç, Resmi Gazete’de yayımlanınca tebliğ edilmiş sayılacak

Teklifle, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl  süreyle, terör örgütlerine veya MGK’ca devletin milli güvenliğine karşı  faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,  mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa  Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca,  Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca,  Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca, hakim ve  savcılar hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca, askeri hakimler  hakkında Milli Savunma Bakanı’nın başkanlığında oluşan komisyonca ve Sayıştay  meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkanı başkanlığında oluşan komisyonca  meslekten çıkarılmalarına karar verilecek.

Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yayımı tarihinde ilgililere  tebliğ edilmiş sayılacak.

Meslekten çıkarılan kişiler hakkındaki kararlar 15 gün içinde Devlet  Personel Başkanlığına bildirilecek.

Lojmandan 15 gün içinde tahliye edilecek

Görevden uzaklaştırılanlar veya görevlerine son verilenlerin, silah  ruhsatları ve pasaportları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu  konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek. Görevden  alınan kişiler, bağlı bulundukları ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kamu  görevinden çıkarılacak. Ayrıca askeri hakimlerin askeri rütbeleri, mahkumiyet  kararı aranmaksızın alınacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik  Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden çıkarılanların, mahkeme kararı  aranmaksızın, karar tarihinden geçerli olmak üzere rütbe ve memuriyetleri geri  alınacak. Bu kişiler yeniden kamu görevlerine kabul edilmeyecek ve 15 gün içinde  Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek.

Görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin  belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu  konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek. Bu  kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.

Görevine iade edilenler

Görevine iade edilenlere kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten  göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları  ödenecek.

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir  tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu  görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim  durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara  atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle, haklarında  bu yasa kapsamında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç  soruşturması veya kovuşturması yürütülenler, işlemi yapan kurum ve kuruluşlarca  ilgili pasaport birimine derhal bildirilecek ve pasaportları iptal edilebilecek.  İlgili pasaport birimine isimleri bildirilen kişilerin eşlerine ait pasaportlar  da genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde aynı tarihte İçişleri  Bakanlığınca iptal edilebilecek.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle, terör  örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı  faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,  mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle hakkında inceleme ve  soruşturma yürütülen kişiler ile bunların eş ve çocuklarına ilişkin olarak  yetkili kurul, komisyon ve diğer mercilerce ihtiyaç duyulan, Bankacılık Kanunu  uyarınca müşteri sırrı kapsamında kabul edilenler hariç, telekomünikasyon yoluyla  iletişimin tespiti de dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belge, kamu ve özel  tüm kurum ve kuruluşlarca vakit geçirilmeksizin verilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle, kamu  kurum ve kuruluşlarının personeline ve bunların eş ve çocuklarına ait olup  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen ve faaliyet izni kaldırılan Asya  Katılım Bankası AŞ’de veya bu bankayla ilgili olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta  Fonu’nda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda ya da Mali Suçları  Araştırma Kurulu Başkanlığında bulunan her türlü bilgi, bu personelin çalıştığı  kurum ve kuruluşlarca talepte bulunulması durumunda gecikmeksizin verilecek.

Terörle ilişiği tespit edilenlerin rütbeleri alınacak

TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığından ve  Emniyet Teşkilat Kanunu kapsamında bulunanlardan, terör örgütlerine veya Milli  Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar  verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı ya da  bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin rütbeleri ilgili bakanın onayıyla  alınacak.

Aynı kapsamda haklarında işlem tesis edilenler, uhdelerinde taşımış  oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve yüksek mahkeme başkan ve üyeliği,  müsteşar, hakim, savcı, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını  kullanamayacak ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan  haklardan yararlanamayacak.

Emniyet Teşkilat Kanunu uyarınca resen emekliye sevk edilen, kendi  isteğiyle emekli olan veya disiplin hükümlerine göre meslekten veya devlet  memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan, terör örgütlerine veya  Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna  karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut  bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin rütbeleri ilgili bakanın onayıyla  alınacak.

Görevler yerine getirilirken görevin niteliğinden doğan veya görevle  ilgili olmak şartıyla görevin ifası sırasında işlendiği iddia olunan suçlardan  dolayı kamu görevlileri hakkında adli ve idari soruşturma ve kovuşturma  yapılması, ilgisine göre ilgili bakan, Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği  Cumhurbaşkanı yardımcısının iznine tabi olacak.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli  güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara  üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu  değerlendirildiği için görevden uzaklaştırılanlar veya açığa alınanlar hakkında,  soruşturmaya başlama süresi uygulanmayacak, disiplin soruşturması sebebiyle  görevden uzaklaştırma süreleri bir yıl uygulanacak ve bu süre bir yıla kadar daha  uzatılabilecek.

Adli soruşturma ve kovuşturma sebebiyle görevden uzaklaştırma veya  açığa alma işlemlerinde değerlendirme süreleri uygulanmayacak.

3 ay içinde gözden geçirilecek

Bu kapsamda, görevden uzaklaştırma veya açığa alınma işlemi tesis  edilen ve ilgili mevzuatta yer alan süreleri dolan kamu görevlilerinin durumu,  işlemi tesis eden makamca en geç 3 ay içinde gözden geçirilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terör örgütlerine  aidiyet, iltisak veya irtibat nedeniyle TMSF’nin OHAL süresince kayyım atanmasına  ilişkin hüküm, 3 yıl daha devam edecek.

Olağanüstü hal döneminde yürürlüğe konulan ve fon ile fonun ilişkili  olduğu bakan ve fonun kayyımlık yetkisi kapsamında atananlar veya  görevlendirilenlerin görev, hak, yetki ve sorumluluklarını, şirket ve mal varlığı  değerlerine ilişkin, kefalet ve takip dahil tüm muafiyetleri düzenleyen kanun  hükümleri, fonun kayyım atandığı dosyalar bakımından ceza soruşturması veya  kovuşturması kesinleşinceye ya da satış veya tasfiye işlemleri tamamlanıncaya  kadar uygulanacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun, şirket yönetimi için kayyım tayiniyle  ilgili maddesi uyarınca kayyım atanan şirketlerde ortaklık pay ve haklarına  ilişkin olarak, soruşturmanın başladığı tarihten TMSF’nin kayyım olarak atandığı  tarihe kadar şirket ortakları tarafından yapılmış olan devir ve temlik işlemleri  muvazaalı kabul edilerek geçersiz sayılacak ve ticaret sicilinden resen terkin  edilecek.

Teklifin ikinci bölümünde yer alan maddelerin kabul edilmesinin  ardından TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, alınan karar gereğince, teklifin  tümünü oylamadan birleşimi saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Teklifin tümü bugünkü birleşimde oylanacak.

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

pendik escort kartal escort maltepe escort kurtkoy escort pendik escort pendik escort kartal escort maltepe escort kurtkoy escort tuzla escort megasportsfan.com deneme bonusu